Actualiteiten

Núna Energy helpt bedrijventerreinen met verduurzamen

Núna Energy maakt een analyse op basis van de huidige energieprofielen en de ambities van de ondernemers. Daarbij kijken we naar technische, financiële, juridische en organisatorische aspecten. Op basis daarvan ontwikkelen we een aanpak om te komen tot haalbare oplossingen. We noemen dit energieconcepten voor de gebieden. Deze concepten zorgen voor draagvlak bij ondernemers, netbeheerder en de gemeente.

Ondernemers op bedrijventerreinen staan voor de opgave om hun energievoorziening te elektrificeren. Hierin worden ze beperkt door o.a. gebrek aan kennis, regelgeving of beperkte capaciteit van het stroomnet. Dit is niet wenselijk omdat energieprijzen structureel hoger en onvoorspelbaarder zijn en het klimaat verandert door de uitstoot van broeikasgassen.

Een individuele aanpak biedt vaak niet de oplossing voor de opgave. Omdat een groot deel van de energievraag op het bedrijventerrein gaat elektrificeren hebben alle ondernemers meer capaciteit nodig van het stroomnet en wil iedereen gebruik kunnen maken van goedkope en duurzaam geproduceerde stroom. Dit kan alleen als we lokaal, op gebouw- en gebiedsniveau, gaan sturen op vraag en aanbod van stroom en als we de lokale vraag van grote energievragers beter op elkaar gaan afstemmen. Dit vraagt om samenwerking tussen gebruikers in een gebied en om een energiesysteem dat slim wordt aangestuurd en flexibel is, zodat de vraag tijdelijk kan worden verlaagd, verhoogd of energie kan worden opgeslagen.