Integraal energiesysteem

Traditionele partijen bieden vaak oplossingen vanuit één specifiek werkveld, terwijl de opgave vraagt om een integrale aanpak. Núna Energy helpt je om stap voor stap de juiste keuzes te maken. Van productie tot opslag, van distributie tot conversie.

We zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening door:

  • Grote energieverbruikers in een gebouw of gebied op elkaar af te stemmen. We sturen flexibel op basis van de vraag en het aanbod van schone energie.
  • Energiesystemen integraal aan te sturen. Zo zorgen we ervoor dat er efficiënt verwarmd, geventileerd, gekoeld en geladen kan worden.
  • Lokaal schone en betaalbare energie op te slaan.
  • Energiesystemen continu te monitoren en waar nodig bij te sturen.
Lorem ipsum
Deze afbeelding bevat klikbare onderdelen

Lokale stroomproductie

Zon op dak

De ruimte is schaars. Er wordt daarom steeds meer ingezet op zonnepanelen op het dak. Energie van de zon is extra interessant als er lokaal ook gelijktijdig vraag is naar elektriciteit. Het net wordt dan ontlast en lokaal kan er optimaal geprofiteerd worden van duurzaam opgewekte stroom.

Solar carports

Een solar carport is een mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik. Het maakt optimaal gebruik van de schaarse ruimte in ons land door een parkeerplaats in te zetten voor de opwek, opslag en conversie van duurzame elektriciteit.

Energiemanagement

In een energiehub werken lokale partijen samen. Het energiegebruik van grootverbruikers wordt op gebouw- en gebiedsniveau op elkaar afgestemd zodat er balans ontstaat en de leveringszekerheid toeneemt.

Energiemanagementsystemen

Elektrificatie zorgt voor een toename in de piekbelasting, wat het netwerk overbelast. Door apparaten, die zijn aangesloten op het stroomnet slim aan te sturen met behulp van energiemanagementsystemen, voorkomen we de kans op netcongestie en zorgen we ervoor dat het energiesysteem optimaal functioneert.

Lokale DC-netten

Een DC-net is een elektriciteitsnet waar stroom wordt getransporteerd op basis van gelijkspanning (DC) in plaats van wisselspanning (AC). Er zijn een aantal trends die de ontwikkeling van DC-netten in de gebouwde omgeving aanjagen. Gelijkspanning heeft het voordeel dat informatie benodigd voor het slim aansturen van apparaten over de elektriciteitskabel zelf gestuurd kan worden. Ook is het lokaal balanceren van het spanningsnet makkelijker. Daarbij werken accu’s van elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen en ledverlichting allemaal al op gelijkspanning, waardoor omzetting niet nodig is. DC-netten hebben nog een aantal technische voordelen zoals besparing van energie, ruimte en materialen en er zijn er minder storingen van de elektrotechnische omvormers.

Conversie & opslag

Warmtepompen

Warmtepompen spelen een belangrijke rol in de energietransitie en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Warmtepompen zijn geschikt voor het verwarmen van individuele woningen, gebouwen en hele gebieden in combinatie met een lokaal warmte- en koudenet. In combinatie met een efficiënte warmtebron kunnen temperaturen tot wel 75 graden worden bereikt. Naast warmte kunnen warmtepompen ook koude opwekken om te koelen.

Lokale warmte -& koudenetten

Warmtepompen kunnen doelmatig en efficiënt ingezet worden voor een gebouw, maar ook voor een heel gebied. Er wordt dan met één of meerdere warmtepompen een energiecentrale gerealiseerd die warmte en koude produceert voor meerdere gebouwen. De duurzame warmte en koude wordt met een lokaal warmte- en koudenet getransporteerd van de energiecentrale naar de betreffende gebouwen. Zo’n collectief systeem biedt interessante schaalvoordelen bij gebieden met een hoge dichtheid van warmte- en koudevraag.

Batterijsystemen

Batterijen in combinatie met een energiemanagementsysteem bieden de mogelijkheid om opgewekt stroom op te slaan. Als er minder vraag is naar stroom, of als er veel aanbod is van duurzaam opgewekte stroom, wordt deze tijdelijk opgeslagen. Op momenten dat er veel vraag is naar stroom kan de opgeslagen stroom worden benut. Zo helpt de batterij netcongestie voorkomen door de balans te waarborgen. Een batterij neemt relatief weinig ruimte in beslag en kan modulair worden uitgebreid.

Warmteopslag

Met een warmtepomp in combinatie met een warmtebatterij of warmtebuffer kan elektriciteit efficiënt omgezet worden in warmte (conversie) en tijdelijk worden opgeslagen. Hierdoor worden pieken in de vraag opgevangen en kan er meer stroom worden ingekocht op momenten dat de stroomprijs lager is.

Laadpalen mobiliteit

De vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s, busjes en vrachtwagens neemt snel toe. Naast het openbaar gebied zijn er ook steeds meer bedrijven die laadmogelijkheden willen bieden. Laadpalen bij bedrijven bieden kansen voor een integraal energiesysteem in combinatie met een batterij, slimme aansturing en zon op dak of een solar carport.

Energievraag

Efficiënt verwarmen & koelen van gebouwen

Door gebruik te maken van warmtepompen in combinatie met schoon opgewekte stroom en een hernieuwbare warmtebron kunnen gebouwen efficiënt worden verwarmd en gekoeld. De energievraag voor warmte en koude zal steeds meer verschuiven van gas naar elektriciteit.

Elektrificatie van de energievraag

Ondernemers en vastgoedeigenaren gaan elektrificeren. De oplossing zit hem niet alleen in het installeren van afzonderlijke warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen en batterijen. De energietransitie vraagt om een integrale aanpak om te voorkomen dat we tegen de grenzen van ons energienet en de betaalbaarheid van het energiesysteem aanlopen.

Schone mobiliteit

De vraag naar schone mobiliteit neemt toe. Auto’s, busjes en vrachtwagens gaan steeds meer rijden op elektriciteit in plaats van diesel en benzine.

Feel the positive energy?