Energie-ontwikkelaar

We gaan vandaag nog aan de slag
Ondernemers en vastgoedeigenaren gaan elektrificeren. Om te voorkomen dat je last krijgt van een overbelast stroomnetwerk of onverwacht hoge kosten, is het belangrijk dat er kennis is van alle mogelijkheden én beperkingen. Hierdoor kun je structureel gebruikmaken van schone en betaalbare energie. Ook op momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait.

Traditionele partijen bieden oplossingen vanuit één specifiek werkveld. Met het installeren van afzonderlijke warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen en batterijen komen we er niet.  Núna Energy is de energie-ontwikkelaar met een integrale oplossing. We helpen je stap voor stap de juiste keuzes te maken.

Als energie-ontwikkelaar zorgen wij ervoor dat jij:

  • Met vertrouwen stappen kunt zetten naar positieve energie.
  • Je energiekosten en -risico’s beheersbaar houdt.
  • De juiste keuzes maakt. Nú, en voor de langere termijn.
  • Het beheer en de exploitatie van je energiesysteem goed geregeld hebt.
De fases in deze afbeelding zijn klikbaar

1. Initiatief

Analyse

We beginnen met een analyse, gebaseerd op de kennis en ervaring van onze experts. We doen dit op strategisch niveau (wat, hoe en wanneer). Op basis van kenmerken van het gebied, het gebouw en de gebruiker(s) voeren we een analyse uit zodat we doelmatig en efficiënt kunnen toewerken naar een haalbare oplossing.

Kansen inzichtelijk maken & voorkeur bepalen

We maken de kansen inzichtelijk door verder te kijken dan alleen naar de technische, juridische en financiële mogelijkheden en beperkingen. We zetten de opgave centraal en maken samen met de opdrachtgever een ontwikkelstrategie. Onze kennis en ervaring maakt dat we met een relatief kort proces een voorkeursvariant bepalen die organisatorisch haalbaar is en waar voldoende draagvlak voor is om te komen tot een concrete vervolgstap.

2. Haalbaarheid

Onafhankelijk procesbegeleider

We vinden het belangrijk dat jij de regie houdt over het energiesysteem. We werken daarom transparant en doelgericht. Dat doen we op de eerste plaats door belanghebbenden op de juiste momenten te betrekken. We zijn ons bewust van de verschillende rollen en belangen en maken deze inzichtelijk en bespreekbaar. In alle gevallen bewaken we het maatschappelijk belang.

We zorgen daarnaast dat het proces wordt geladen met inhoudelijke kennis. Om bijvoorbeeld een goede businesscase te kunnen maken is de ‘governance’-structuur van de gehele keten van productie, opslag, transport en levering van schone elektriciteit of warmte van belang.

Wij helpen je tot slot bij de (bestuurlijke) besluitvorming om vragen beantwoord te krijgen zoals: wie wordt eigenaar van de installaties en/of energie-infrastructuur, waar ligt de demarcatie, welke partij wordt verantwoordelijk voor het beheer en  exploitatie, welke partijen dragen welke risico’s en welke kosten worden door wie gedragen.

Haalbaarheidsstudie & businesscase

Wij helpen je om de haalbaarheid van een duurzaam energieproject inzichtelijk te maken. Zowel op technisch, financieel, juridisch als organisatorisch vlak brengen we de belangrijkste aandachtspunten, kansen en risico’s in kaart op basis waarvan een (bestuurlijk) besluit genomen kan worden.

Een haalbaarheidsstudie van een energieproject start altijd met een stakeholdersanalyse waarbij het van belang is dat alle kaders en randvoorwaarden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) worden gemaakt.

Om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid maken we vervolgens op basis van de stakeholdersanalyse en de governance-structuur een transparante en gestructureerde businesscase met realistische en marktconforme uitgangspunten. Deze businesscase helpt de belangrijkste risico’s en kansen van het project te identificeren en te kwantificeren.

In geval van een bestaande business case kunnen we deze toetsen en er een second opinion op uitvoeren. Daarbij kijken we mee op technisch, financieel, juridisch en organisatorisch vlak.

3. Contract & realisatie

Advies over contractvorm

We adviseren je over de contractvorm die het best past bij het te realiseren energiesysteem. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een keuze te maken of de gebouweigenaar het systeem zelf exploiteert of dat liever overlaat aan een energiebedrijf.

Selectie partner voor realisatie & exploitatie

Het ontwerpen, realiseren, beheren, monitoren, onderhouden en exploiteren van een energievoorziening is specialistisch werk. Voor het ontwerp en de realisatie en indien gewenst ook het beheer, onderhoud en exploitatie van een energieproject moet daarom de juiste partner geselecteerd worden. Wij geven je strategisch advies over het selectieproces en we kunnen je ondersteunen bij het opstellen van een prestatiegerichte uitvraag naar de markt. Ook kan Núna Energy als gedelegeerd ontwikkelaar de selectie doen.

Financiering & structurering

Wanneer je de investering in een energieproject niet geheel wil of kan financieren helpt we je bij het aantrekken van de extern (vreemd) vermogen en subsidies. Op basis van de businesscase helpen we een passende (juridische- en) financieringsstructuur te ontwikkelen met een evenwichtige risico- en rendementsverdeling tussen de financierende en de investerende partij. Wij kunnen het gehele financieringstraject volledig verzorgen tot en met het ondertekenen van de contracten.

Onderhandeling & contractering

We helpen bij het vastleggen van de juiste contractuele (prestatie-) afspraken met de projectpartners – waaronder energiebedrijven, leveranciers, aannemers, afnemers en onderhoudspartijen – van jouw duurzame energieproject. We structuren het proces, maken de onderhandelingspositie inzichtelijk en de belangen van alle partijen.

4. Ontwerp & realisatie

Projectmanagement

Núna Energy kan ook optreden als (gedelegeerd) ontwikkelaar voor een vastgoedeigenaar, vastgoedontwikkelaar of energiebedrijf. Dit betekent dat wij van “A” tot “Z” verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een lokaal energiesysteem inclusief contracten, ontwerp, financieel, bouw en de overdracht voor beheer en exploitatie.

5. Beheer, onderhoud & exploitatie

Energiemanagement & -inkoop

We helpen bij de selectie en correcte implementatie van energiemanagementsystemen (EMS). Een energiemanagementsysteem (EMS) coördineert, monitort en optimaliseert de energieprestatie en leveringszekerheid van een lokaal energiesysteem. Een goed functionerend energiemanagementsysteem is cruciaal voor gebouweigenaren omdat het hen in staat stelt om energie-efficiëntie te bevorderen en kosten te verlagen. Met het systeem kun je het energieverbruik in real-time monitoren, energieverspilling identificeren en corrigeren, en strategieën implementeren om het gebruik te optimaliseren. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen op de energierekening en verhoogt de winstgevendheid op de lange termijn. Bovendien draagt een efficiënter energiegebruik bij aan verdere verduurzaming van een gebouw en onderneming.

Integraal contractmanagement

Núna Energy kan je helpen met contractmanagement en sturen op het behalen van de afgesproken resultaten.

Feel the positive energy?