Energie-ontwikkelaar

Núna Energy is energie-ontwikkelaar. Wij helpen bedrijven, vastgoedeigenaren en vastgoedontwikkelaars bij de realisatie van een schone en betaalbare energievoorziening. Wij zorgen dat onze klanten direct stappen kunnen zetten.

De energievraag in Nederland gaat elektrificeren. De oplossing zit hem niet alleen in het installeren van warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen, batterijen en het vergroten van netcapaciteit. Als we dit blijven doen, lopen we tegen de grenzen van ons energienet en de betaalbaarheid van het energiesysteem.

Núna Energy bundelt met haar partners en haar klanten de kennis en ervaring om het complexe energievraagstuk in zijn integraliteit op te lossen. Het resultaat is een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

Dit doen we door vandaag, nú, te beginnen.

Als energie-ontwikkelaar zorgen wij ervoor dat onze klanten:

  • Een energiesysteem van idee tot realisatie en exploitatie kunnen laten uitvoeren.
  • Direct stappen kunnen zetten naar een energiesysteem dat bijdraagt aan hun ambities en doelstellingen.
  • Energiekosten en -risico’s hebben die beheersbaar zijn en blijven.
  • De juiste besluiten nemen, ook voor de langere termijn.
  • Het beheer en exploitatie van hun energiesysteem in handen kunnen geven van de juiste partij.
De fases in deze afbeelding zijn klikbaar

1. Initiatief

Analyse

Núna Energie maakt realistische analyses die zijn gebaseerd op de specifieke kennis van onze experts en daadwerkelijke praktijkervaring. We doen dit op strategisch niveau (wat, hoe en wanneer) en zetten daarbij de opgave centraal. Op basis van kenmerken van het gebied, het gebouw en de gebruiker(s) voeren we een analyse uit zodat er doelmatig en efficiënt wordt toegewerkt naar een haalbare oplossing.

Kansen inzichtelijk maken & voorkeursvariant bepalen

Núna Energie maakt kansen inzichtelijk door niet alleen te kijken naar de technische, juridische en financiële (on)mogelijkheden. We zetten altijd de opgave centraal en maken samen met opdrachtgever een ontwikkelstrategie. We nemen veel kennis mee uit de praktijk en kunnen daarom in een relatief kort proces een voorkeursvariant bepalen, die organisatorisch haalbaar is en waar voldoende draagvlak voor is om te komen tot een concrete vervolgstap.

2. Haalbaarheid

Onafhankelijk procesbegeleider

Núna Energie zorgt dat partijen regie behouden over de verduurzamingopgave. We werken transparant en doelgericht. Dat doen we op de eerste plaats door belanghebbenden op de juiste momenten te betrekken. We zijn ons bewust van de verschillende rollen en belangen en maken deze inzichtelijk en bespreekbaar. In alle gevallen bewaken we het maatschappelijk belang.

Op de tweede plaats zorgen we dat het proces ook wordt geladen met inhoudelijke kennis. Om bijvoorbeeld een goede businesscase te kunnen maken is de ‘governance’-structuur van de gehele keten van productie, opslag, transport en levering van duurzame elektriciteit of warmte van belang. Núna Energie helpt als procesbegeleider tot slot bij de (bestuurlijke) besluitvorming om vragen beantwoord te krijgen zoals: Wie wordt eigenaar van de installaties en/of energie-infrastructuur, waar ligt de demarcatie, welke partij wordt verantwoordelijk voor de exploitatie, welke partijen dragen welke risico’s en welke kosten worden door wie gedragen.

Haalbaarheidsstudie & businesscase

Núna Energie helpt de haalbaarheid van een duurzaam energieproject inzichtelijk te maken. Zowel op technisch, financieel, juridisch als organisatorisch vlak brengen we de belangrijkste aandachtspunten, kansen en risico’s in kaart op basis waarvan een (bestuurlijk) besluit genomen kan worden.

Een haalbaarheidsstudie van een energieproject start altijd met een stakeholdersanalyse waarbij het van belang is dat alle kaders en randvoorwaarden specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (SMART) worden gemaakt.

Om inzicht te krijgen in de financiële haalbaarheid maken we vervolgens op basis van de stakeholdersanalyse en de governance-structuur een transparante en gestructureerde businesscase met realistische en marktconforme uitgangspunten. Deze businesscase helpt de belangrijkste risico’s en kansen van het project te identificeren en te kwantificeren.

In geval van bestaande businesscase kunnen we die tot slot toetsen en er een second opinion op uitvoeren. Daarbij kijken we enerzijds naar de technische werking van het financiële model als de gehanteerde uitgangspunten op zowel op technisch, financieel, juridisch als organisatorisch vlak. Dit verhoogt de betrouwbaarheid.

3. Contractering & realisatie

Advies over contractvorm

We adviseren opdrachtgevers over welke contractvorm het best past bij de gekozen duurzame energieoplossing. Het is bijvoorbeeld belangrijk om een keuze te maken of de gebouweigenaar en/of gebruiker ook eigenaar wordt van het energiesysteem en/of de gebouweigenaar of gebruiker het systeem zelf exploiteert of dat overlaat aan een energiebedrijf.

Selectie partner voor realisatie & exploitatie

Het ontwerpen, realiseren, beheren, monitoren, onderhouden en exploiteren van een energievoorziening is specialistisch werk. Voor het ontwerp en realisatie en indien gewenst ook het beheer, onderhoud en/of exploitatie van een energieproject moet daarom de juiste partner geselecteerd worden. Núna Energie geeft strategisch advies over het selectieproces en kan ondersteunen bij het opstellen van een prestatiegerichte uitvraag naar de markt. Ook kan Núna Energy de selectie doen als gedelegeerd ontwikkelaar.

Financiering & structurering

Wanneer een opdrachtgever de investering in een energieproject niet geheel wil of kan financieren helpt Núna Energy bij het aantrekken van de extern (vreemd) vermogen en subsidies. Op basis van de businesscase helpen we een passende (juridische- en) financieringsstructuur te ontwikkelen met een evenwichtige risico- en rendementsverdeling tussen de financierende en de investerende partij. Wij kunnen het gehele financieringstraject volledig verzorgen tot en met het ondertekenen van de contracten.

Onderhandeling en contractering

Núna Energy helpt bij het vastleggen van de juiste contractuele (prestatie-) afspraken met de projectpartners – waaronder energiebedrijven, leveranciers, aannemers, afnemers en onderhoudspartijen – van uw duurzame energieproject. Wij structuren het proces, maken de onderhandelingspositie inzichtelijk en de belangen van alle partijen.

4. Ontwerp & realisatie

Projectmanagement

Núna Energy kan ook optreden als (gedelegeerd) ontwikkelaar voor een vastgoedeigenaar, vastgoedontwikkelaar of energiebedrijf. Dit betekent dat wij van “A” tot “Z” verantwoordelijk zijn voor de realisatie van een lokaal energiesysteem inclusief contracten, ontwerp, financieel, bouw en de overdracht voor beheer en exploitatie.

5. Beheer, onderhoud & exploitatie

Energiemanagement & -inkoop

Núna Energy helpt bij de selectie en correcte implementatie van energiemanagement systemen (EMS). Een energiemanagement systeem (EMS) coördineert, monitort en optimaliseert de energieprestatie en leveringszekerheid van lokaal energiesysteem. Een goed functionerend energiemanagement systeem is cruciaal voor gebouweigenaren omdat het hen in staat stelt om energie-efficiëntie te bevorderen en kosten te verlagen. Door het systeem kunnen ze het energieverbruik in real-time monitoren, energieverspilling identificeren en corrigeren, en strategieën implementeren om het gebruik te optimaliseren. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen op energierekeningen en verhoogt de winstgevendheid op de lange termijn. Bovendien draagt een efficiënter energiegebruik bij aan verdere verduurzaming van het gebouw.

Integraal contractmanagement

Núna Energy helpt klanten met contractmanagement en sturen op het behalen van de afgesproken resultaten.

Feel the positive energy?